Missie & visie - Instituut Medicinale Cannabis

Missie & visie

Het Instituut Medicinale Cannabis Nederland is opgericht met de volgende 3 doelen

Voorlichting en Educatie

1. Het bevorderen dat de behandeling van patiënten die gebaat (kunnen) zijn bij het gebruik van medicinale cannabis, op een verantwoorde wijze en onder medische begeleiding plaatsvindt.

Er is niet tot nauwelijks sprake van enige vorm van harmonisatie wanneer het gaat over medicinale cannabis, op nationaal of internationaal niveau. Het IMC ziet veel misstanden en onbegrip, in het leven geroepen door een ontoereikende informatievoorziening. Een van de eerste zaken die het IMC heeft gedaan is het opstellen van een algemene begrippenlijst waardoor iedereen dezelfde taal spreekt.

Vanuit het IMC wordt een educatie programma opgezet met als doel het verspreiden van kennis op het domein medicinale cannabis. Het IMC tracht haar doel onder meer te bereiken door: het informeren van het publiek en het verzorgen van educatie over medicinale cannabis en cannabinoïden en de huidige regelgeving daaromtrent, en het uitleggen van het onderscheid tussen medicinale en niet-medicinale cannabis.

Coördinatie Onderzoek

2. Het bevorderen van coördinatie en samenwerking tussen partners op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met en naar medicinale cannabis en cannabinoïden.

Vanuit het Instituut Medicinale Cannabis wordt de organisatie van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van cannabis gecoördineerd. Als partner van het IMC maakt u onderdeel uit van een groot netwerk aan kennis en ervaring uit verschillende domeinen. Het IMC biedt een platform waarin verschillende deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo bundelen we kracht en kennis en faciliteren wij onderlinge afstemming tussen onderzoeksinstellingen. Ook kan het IMC een rol spelen bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen.

Belangenbehartiging

3. Het behartigen van de belangen van personen en partijen in Nederland die zich binnen de farmaceutische keten bezighouden met medicinale cannabis en cannabinoïden, bestemd voor gebruik door patiënten en het onderzoek daarnaar.

Het IMC onderhoudt intensieve contacten met overheden en andere partijen die van invloed zijn op de wet- en regelgeving van de medicinale cannabis markt. Daarnaast werken we intensief samen met alle betrokkenen in het zorgveld, waaronder patiëntenorganisaties. Gezamenlijk wordt continue bekeken waar de patiënt het meest bij is gebaat.