Bestuur - Instituut Medicinale Cannabis

Bestuur

Renger Witkamp Renger Witkamp Voorzitter
Secretaris positie vacant
Femke Starrenburg Penningmeester
Heleen Kuijper - Tissot van Patot Bestuurslid Voorlichting en Educatie
Monique van Velzen Bestuurslid Onderzoek

Belangenverstrengeling

Omdat de bestuursleden allen werkzaam zijn in het veld van medicinale cannabis, achten wij het noodzakelijk om een paar woorden te wijden aan het thema  belangenverstrengeling. Als bestuur verstaan we onder belangenverstrengeling situaties waarin de belangen en doelstellingen van stichting Instituut Medicinale Cannabis (IMC) raken aan andere functies die we als bestuursleden vervullen of aan andere belangen die we hebben. Gelet op de doelstellingen en de rol van het IMC achten we een zekere mate van belangenverstrengeling onvermijdelijk en zelfs nuttig. Belangenverstrengeling wordt echter ongewenst wanneer de belangen een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid van een bestuurslid in het geding komt. Omdat we ongewenste belangenverstrengeling ten allen tijde willen voorkomen en transparant willen zijn over onze activiteiten en functies, hanteert het bestuur de volgende werkwijze:

 • Als bestuursleden informeren wij elkaar over onze nevenactiviteiten voor zover die relevant zijn voor activiteiten en belangen van de stichting IMC.
 • Deze activiteiten worden hieronder per bestuurslid beschreven. Alle bestuursleden verklaren dat deze opgave naar eer en geweten volledig is.
 • Als bestuursleden spreken we elkaar aan op situaties waarin mogelijk sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of wanneer dit zich zou kunnen voordoen.
 • Alle bestuursleden onderschrijven de doelstelling van de stichting IMC en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten volledig en verklaren hier naar te handelen.
 • Als bestuursleden ontvangen we geen geldelijke of materiële vergoedingen vanuit de stichting IMC.

Renger Witkamp (voorzitter)

 • Vanuit mijn functie van hoogleraar bij Wageningen Universiteit en Research ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van medicinale cannabis en fundamenteel onderzoek op het terrein van endocannabinoïdesysteem. Deze onderzoeksprojecten worden deels gefinancierd door organisaties zonder winstoogmerk en deels door bedrijven. Alle geldstromen lopen via Wageningen Universiteit en ik ontvang geen persoonlijke inkomsten uit deze activiteiten.
 • Ik heb in de afgelopen vijf jaar geen andere vergoedingen ontvangen, anders dan (eventuele) reis- en verblijfkosten, voor het geven van lezingen, bijwonen van congressen of schrijven van artikelen specifiek over het onderwerp medicinale cannabis.

Femke Starrenburg (penningmeester)

 • Ik ben als hoofd communicatie werkzaam bij Bedrocan, producent van medicinale cannabis voor het Nederlandse ministerie van VWS. Ik sta in die hoedanigheid in contact met patiëntenorganisaties, onderzoekers, journalisten, medewerkers uit de gezondheidszorg, beleidsmakers en business partners uit binnen- en buitenland.
 • Ik woon beroepsmatig congressen, symposia en diverse events bij om op de hoogte te blijven van de medicinale cannabiswereld en de spelers. Hier word ik niet voor betaald door externe partijen. Ik houd mij afzijdig van de activiteiten binnen de recreatieve cannabisteelt.

Monique van Velzen (bestuurslid onderzoek)

 • Vanuit mijn functie als assistent professor bij het Leids Universitair Medisch Centrum ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van medicinale cannabis en pijn.  Deze onderzoeksprojecten worden deels gefinancieerd door organisaties zonder winstoogmerk. Alle geldstromen lopen via het Leids Universitair Medisch Centrum en ik ontvang geen persoonlijke inkomsten uit deze activiteiten.
 • Ik heb in de afgelopen 5 jaar geen andere vergoedingen ontvangen, anders dan (eventuele) reis- en verblijfkosten, voor het geven van lezingen, of bijwonen van congressen specifiek over het onderwerp medicinale cannabis.

Heleen Kuijper-Tissot van Patot (bestuurslid voorlichting & educatie)

 • Als apotheker mede-eigenaar ben ik werkzaam bij Clinical Cannabis Care, een apotheek gespecialiseerd in (de bereiding van) medicinale cannabis(olie). Ik sta in die hoedanigheid in contact met patiënten(organisaties), onderzoekers, artsen, apothekers, verpleegkundigen en business partners uit binnen- en buitenland.
 • Ik heb in de afgelopen 5 jaar geen andere vergoedingen ontvangen, anders dan (eventuele) reis- en verblijfkosten, voor het geven van lezingen, of bijwonen van congressen specifiek over het onderwerp medicinale cannabis.